Members

Faculty
Position Name
Professor SHIOJI, Masahiro
Professor ISHIYAMA, Takuji
Associate Professor KAWANABE, Hiroshi
 Assistant Professor HORIBE, Naoto

Researcher/Technician FURUKAWA, Tadayoshi

Students
Year Name
HIRAOKA, Kenji
BAO, Zhichao
M2 KATO, Daiki
KUWABARA, Hiroki
IMANISHI, Ryota
OGAWA, Takahiro
NIWA, Hiroki
KOMAE, Jun
SUGIYAMA, Ryota
ISHII, Dai
M1 INOUE, Masahiro
EGOSHI, Kenta
KAYA, Naoya
HIRAYAMA, Kazuki
SATO, Masahito
TAKADA, Anan
B4  TANAKA, Hidetake
TOYA, Nozomu
NAMBA, Shunsuke
NISHIMURA, Yoshiyasu
MIYAGAKI, Hiroyuki
YOKOYAMA, Takuji
NOMURA, Akifumi 
(Oct. '16)